Защита на личните данни

Благодарим Ви, че посетихте нашата интернет страница! Оценяваме важността на личните ви данни и поддържането на доверието ви в нас е един от основните ни приоритети. Уважаваме правото ви да запазите личната си инфомрация поверителна и ви осигуряваме безопасност, когато разглеждате нашите интернет страници.

 

Събиране на данни

Ние събираме и използваме единствено лични данни, които сте ни предоставили доброволно. Под лични данни имаме предвид всякаква информация, която позволява идентифицирането ви като физическо лице.

При изпращането на запитване през контактните форми на сайта, Вие ще бъдете помолени да посочите: име, телефон и електронна поща.

 

Използване и предоставяне на лични данни

“София Еърпорт Център” ЕАД ще събира и използва единствено личните данни, които вие сте ни предоставили при описаните по-горе условия. Предоставеният имейл адрес може да бъде използван да отговорим на ваши запитвания или други въпроси.

Ние не продаваме, не извършваме търговски сделки или друг тип прехвърляне към външни лица на Вашите лични данни. Ние може да предоставим Вашата лична информация, в случаите когато:

 

  • е целесъобразно със закона;
  • е необходимо по силата на правно задължение или поради юридическо постановление;
  • служи за предотвратяване на злоупотреби или други незаконни действия.

 

Освен при гореописаните обстоятелства, ние ограничаваме достъпа до вашата лична информация, която не е публично известна, до следните: служители на нашата компания; дружества от групата на Sofia Airport Center, които може евентуално да се намират в чужбина; доверени трети лица, които може да ни помагат в управлението на нашата интернет страница, осъществяването на нашата бизнес дейност или предоставянето на услуги към вас.

 

Политика за защита на личните данни в интернет пространството

Тази политика за защита на личните данни в интернет пространството е валидна единствено за информация, събрана чрез нашата интернет страница и не е валидна за информация, събрана по различен начин.

 

Промяна в политиката за защита на личните данни в интернет  пространството

Ако решим да променим политиката ни за защита на личните данни, всички промени ще бъдат публикувани на тази страница.