Защита на личните данни

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Оценяваме важността на личните Ви данни и поддържането на доверието Ви в нас е един от основните ни приоритети. Уважаваме правото Ви да запазите личната си информация поверителна и Ви осигуряваме безопасност, когато разглеждате нашия интернет сайт (http://sac.bg), попълвате формите посочени в него и/или участвате в организирани от нас публични инициативи. Поради тази причина приемаме настоящата Политика за поверителност, която предоставя информация какви лични данни събираме от вас в хода на нашата комуникация и предоставяне на нашите услуги, как използваме тези данни и какви права имате съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и на свободното движение на тези данни (Общ регламент за защита на данните / GDPR) и как може да упражнявате тези права.

Моля при предоставянето на лични данни тук, да се информирате за условията на нашата Политика за защита на лични данни.

Като приемате Политиката ни за защита на личните данни при описаните тук условия, Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработени съгласно целите, посочени тук.

Администратор на Вашите лични данни е „София Еърпорт Център” ЕАД, еднолично акционерно дружество, с ЕИК 131006529, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1172, бул. „Г.М. Димитров” № 58 ет.3, Николина Стефанова, данни да контакт: ns@cerescee.com, тел. 02 / 492 3800, („Администратор” или „София Еърпорт Център”).

 

Лични данни

Под лични данни имаме предвид всякаква информация, която позволява идентифицирането Ви като физическо лице. Като цяло, информация, която ни предоставяте при регистрация за някоя от нашите услуги, е лична информация и ние ще я защитим като такава.

Тази Политика за поверителност описва как обработваме вашите лични данни. Когато се позоваваме на „обработка“ на личните ви данни, ние имаме предвид всичко, което правим с вашите данни, включително тяхното събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, изтриване или унищожаване. Спазваме стриктно изискванията на приложимите закони за защита на данните, когато обработваме вашите лични данни.

Вие не сте длъжни и за Вас не съществува правно задължение да ни предоставите своите лични данни, в този смисъл ние ще обработваме единствено информацията, която Вие информирано и доброволно сте предоставили по Ваше желание.

 

Информация при влизане в сайта

При стандартно отваряне на нашия интернет сайт и менюта в него, ние получаваме информация за Вас под формата на информационен протокол със следното съдържание:

-          уебстраницата, която Ви е препратила към нас;

-          IP-адрес;

-          дата и продължителност на достъпа;

-          количеството на прехвърлените данни;

-          информация за браузъра и операционната система, които ползвате.

 

Информация във връзка със запитвания през контактните форми на сайта

В случай че желаете да изпратите запитване през контактните форми на сайта, Вие ще бъдете помолени да посочите:

-          име,

-          телефон за връзка и

-          електронна поща,

на които ние ще се свържем с Вас, ако е необходимо, за да отговорим на Ваше запитване.

 

Информация при публични инициативи

В случай че присъствате на организираните от нас публични събития (както чрез нашия интернет сайт (http://sac.bg), така и на територията на комплекс София Еърпорт Център) ние можем да обработваме Ваши лични данни като:

-          име,

-          снимка,

-          възраст,

-          семейно положение,

-          професия,

-          образование,

-          електронна поща,

-          лични предпочитания, и

-          други предвидени в условията на конкретната инициатива.

Ваши лични данни могат да бъдат обработвани във връзка с тези прояви, само ако те са доброволно предоставени от Вас. Присъствайки на организираните от нас публични инициативи и събития, Вие разбирате и се съгласявате, че ние можем да обработваме Ваши лични данни, свързани с доброволното Ви участие в такива публични прояви, както и да ги използваме за публикации за целите на конкретната проява на нашата интернет страницата или страница в социална мрежа. Винаги ще бъдете информирани при посещение на някое от нашите събития, ако се осъществява видеозапис в помещение. Можем да използваме визуализациите или видеозаснеманията на вашето лице на нашите уебсайтове или рекламни материали за маркетингови цели. При никакви обстоятелства няма да свързваме вашата лична информация (като вашето име) с вашето изображение.

Вие можете по всяко време да се свържете с нас, за да премахнем Вашите лични данни, като изпратите имейл тук: ns@cerescee.com. Детайлни правила, относно провежданите от нас публични кампании и събития, са конкретно предвидени за всеки отделен случай.

 

Събиране на данни

Ние събираме и използваме единствено личните данни, които Вие сте ни предоставили доброволно съгласно разпоредбите на тази Политика за защита на личните данни.

 

Основание и цели на обработването

Съгласие: Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето изрично съгласие, което Вие предоставяте, като ни изпращате запитване от формата за контакт или при абонирате за нашия бюлетин. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време чрез информацията за контакт, включена в раздела „Контактна форма“, или където е възможно, като използвате бутона/линка за отписване в имейла си или като се свържете с нас. Ако решите да оттеглите съгласието си, това не означава, че обработването на вашите лични данни, преди да сте оттеглили съгласието си, е било незаконно. Ако решите да оттеглите съгласието си за обработката на личните ви данни за доставка на нашите услуги, ние вече няма да можем да си сътрудничим с вас.

Законни интереси: Ние също обработваме вашите лични данни въз основа на нашите законни интереси:

• когато записваме на видео физическите събития, организирани от нас, за да можем да използваме снимките или видеозаписите, за да популяризираме бъдещите си събития. Никога няма да свързваме визуалните ви изображения с другата лична информация, която имаме върху вас. И все пак можете да възразите по всяко време срещу обработката на личните Ви данни за маркетингови цели, като се свържете с нас чрез информацията за контакт, включена в раздела „Контактна форма“.

Правни задължения: Вашите лични данни също се обработват в определени ситуации, за да може София Еърпорт Център да спазва своите законови задължения съгласно приложимото законодателство, съдебни решения или решения, взети от властите.

Ние ще използваме единствено личните данни, които Вие сте ни предоставили при описаните тук цели и условия.

Информационният протокол и данните в него се обработват за целите на сигурността на нашата ИТ система и ограничаването на нерегламентиран достъп до сайта ни, вкл. хакерски атаки, за защита на легитимните ни интереси по отношение запазване сигурността на нашата ИТ система.

Вашите лични данни при изпращане на запитване през контактните форми на интернет сайта ще бъдат обработвани само за целите, за които ги събираме, включително за отговор на Ваши запитвания и комуникация с Вас във връзка с това, въз основа на предоставено от Вас доброволно изрично и информирано съгласие за обработването и на основание легитимните ни интереси по отношение на поддържане и подобряване на клиентското ни обслужване.

Вашите лични данни във връзка с публични кампании и събития ще бъдат обработвани само за целите на участие в конкретната проява, организирана от нас и наши партньори, на която Вие сте присъствали и доброволно сте участвали. Основание за обработването на личните данни е  легитимният ни интерес да поддържаме активен маркетинг облик на комплекса и комуникация между наемателите му.
 

Предоставяне на лични данни

Ние не продаваме, не извършваме търговски сделки или друг тип прехвърляне към външни лица на Вашите лични данни.

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на следните лица в съответствие с принципите за спазване на поверителност:

·        Професионални консултанти с утвърдена репутация, в това число адвокати и други външни професионални консултанти.

·        Доставчици на услуги, в това число дружества, които предоставят продукти и услуги, например доставчици на ИТ услуги, дружества, които осъществяват професионални услуги по управление на собственост и дружества, които сме ангажирали за маркетинг инициативи.

·        Държавни и административни органи, в това число регулаторни органи, правоприлагащи органи, публични и съдебни органи.

·        Дружества от групата на София Еърпорт Център във връзка с близките работни взаимоотношения.

 

Трансфер на данни

Вашите лични данни няма да бъдат обект на предаване в страни, които се намират извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

 

Период на обработване

Ние ще обработваме Вашите лични данни само докато това е необходимо за изпълнение на конкретната цел, за която сте ни ги предоставили.

Общата продължителност на съхраняването на лични данни и документи на клиенти / потенциални клиенти, транзакции и сделки е пет (5) години след приключване на сделката и прекратяване на отношенията с клиента

Ако сте дали съгласие за обработката на вашите лични данни, София Еърпорт Център ще обработват вашите лични данни за конкретната цел, докато не оттеглите съгласието си.

Когато необходимостта от обработка на вашите лични данни вече не се прилага и зададените срокове за съхранение изтичат, ние ще изтрием личните ви данни по сигурен начин.

 

Вашите права при обработката на данни

При поискване, имате право да получите безплатна информация относно събраните за Вас лични данни и достъп до тях.

Съгласно приложимите закони за защита на данните имате права, за които трябва да ви информираме. По-долу представяме списък с правата, които можете да упражнявате по всяко време, като се свържете с нас.

Право на достъп: можете да ни попитате по всяко време каква информация съхраняваме за вас и как я обработваме. Можете да ни поискате копия на вашата лична информация. Ще ви предоставим информацията безплатно, освен ако вашите заявки се повтарят в кратък период от време, в които случаи ще наложим разумна такса;

Право на поправка: можете да поискате да коригираме вашите лични данни, ако смятате, че са неточни. Можете да поискате от нас да попълним вашата информация, ако смятате, че е непълна;

Право на изтриване: можете да поискате да изтрием вашите лични данни при определени обстоятелства, например, ако смятате, че няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Моля, имайте предвид, че може да откажем да изтрием вашите данни, ако сроковете за съхранение на съответните лични данни все още не са изтекли.

Право да оттеглите своето съгласие: Можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на вашите данни.

Право на ограничение на обработването: Имате право да поискате от нас да спрем да използваме вашата информация за определен период от време при определени обстоятелства, например, ако смятате, че не правим това законно.

Право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка: имате право да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения. Винаги ще Ви информираме, ако автоматизираното вземане на решения на Вашите лични данни води до вземане на решения, които могат да засегнат законните Ви права или да имат подобен ефект върху Вас. В такива случаи ще имате право да поискате човешка намеса в процеса на вземане на решения.

Право на преносимост на данните: Имате право да поискате да прехвърлим информацията, която сте ни предоставили, на друг администратор на данни или да ви я предоставим. Правото се прилага само ако обработваме информация въз основа на вашето съгласие или за изпълнението и сключването на договор и обработката е автоматизирана.

Право на възражение: можете да възразите срещу нас, че обработваме вашите лични данни, ако обработването е част от нашите обществени задачи или е в наш легитимен интерес, включително профилиране, освен ако не докажем наличие на правен интерес. Винаги можете да възразите, ако обработката е за целите на директния маркетинг.

Вие може да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като изпратите емайл за това на Николина Стефанова, данни да контакт: ns@cerescee.com, тел. 02 / 492 3800.

Изброените тук права не са абсолютни и е възможно от тях да има изключение в предвидените от закона случаи. Ние ще се погрижим да Ви дадем разяснение във връзка с такива изключения, когато се свържете с нас.

 София Еърпорт Център не цели да обработва и не обработва по свое желание лични данни за лица под 16 години, без знанието и съгласието на техните родители или законни представители. Ако смятате, че при нас са попаднали данни на лица под 16 години, без знанието и съгласието на техните родители или законни представители, моля да ни уведомите по имейл: ns@cerescee.com, и ние незабавно ще ги унищожим.
 

Защитаваме личната информация

Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личната информация, която предоставяте, срещу случайно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, изменение, достъп, разкриване или използване.

Вашите лични данни се съхраняват на сървъри на София Еърпорт Център, където са защитени с всички съвременни и годни за целите стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита - противопожарни стени, антивирусни програми, криптиране на данни и др. Актуализираме и тестваме нашата технология за сигурност на постоянна основа.

София Еърпорт Център гарантира, че достъпът до вашата лична информация се предоставя само на служители, които трябва да я обработят, за да изпълнят работните си задачи, и че те спазват поверителност в съответствие с приложимите политики и процедури на София Еърпорт Център. Освен това ние обучаваме нашите служители по въпросите, свързани с важността на поверителността и поддържането на поверителността и сигурността на вашата информация. Ние се ангажираме да предприемем подходящи дисциплинарни мерки, за да осигурим личната отговорност на нашите служители във връзка със защитата на личните ви данни. Ако въпреки това смятате, че правата Ви при обработка на Вашите лични данни са били нарушени от нас, Вие имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, имейл: kzld@cpdp.bg.

 

Линкове към други уеб страници

Нашият интернет сайт съдържа линкове към други интернет страници, напр. социални мрежи, търговски партньори и рекламодатели. Настоящата Политика за защита на личните данни не важи и не е приложима по отношение споменатите други интернет страници. В случай че последвате връзка към такива страници, моля да обърнете внимание, че ние не носим отговорност за съдържанието и политиките, които се прилагат за защита на личните данни на тези други интернет страници. Моля да проверите тези политики преди да предоставите Вашите лични данни там.

 

Политика за защита на личните данни в интернет пространството

Тази Политика за защита на личните данни в интернет пространството е валидна единствено за лични данни, събрани в посочените тук хипотези и не е валидна за информация, събрана по различен начин.

 

Промяна в Политиката за защита на личните данни

Ако решим да променим Политиката ни за защита на личните данни в интернет пространството, всички промени ще бъдат публикувани на тази страница.

В случай че имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни от нас, моля да се свържете с „София Еърпорт Център” ЕАД, еднолично акционерно дружество, с ЕИК 131006529, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1172, бул. „Г.М. Димитров” № 58 ет.3, Николина Стефанова, адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб” №64, сграда В03, вход 4, данни да контакт: ns@cerescee.com, тел. 02 / 492 3800.